Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka. Od września 2014 roku wszystkie dzieci sześcioletnie zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. Do tego czasu decyzję o rozpoczęciu nauki w szkole podejmują rodzice dziecka na podstawie własnych obserwacji oraz informacji otrzymanych od nauczycieli przedszkoli. Szkoła jest szansą dla Twojego dziecka! Im wcześniej dziecko rozpoczyna naukę, tym ma większe szanse na rozwój swoich uzdolnień i wielu różnych umiejętności lub diagnozę i pomoc w problemach rozwojowych.

Co to jest diagnoza przedszkolna?

W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole dzieci pięcioletnie realizują obowiązek wychowania przedszkolnego. Odbywa się on w najstarszej grupie w przedszkolu lub w tzw. zerówce, czyli w przedszkolu znajdującym się w budynku szkoły. W tym czasie nauczyciele, pracując z dziećmi, poznają ich potrzeby i możliwości oraz analizują ich gotowość do podjęcia nauki w szkole. Zadaniem nauczycieli jest omówienie z rodzicami wyników tych obserwacji pedagogicznych, co ułatwia podjęcie decyzji o rozpoczęciu przez dziecko nauki
w pierwszej klasie. Rodzice mogą dowiedzieć się od nauczyciela, jakie postępy zrobiło dziecko

w rozwoju poznawczym, emocjonalnym, w samodzielności, sprawności ruchowej – w tym sprawności rąk. Dowiadują się także, jak dziecko funkcjonuje w grupie, czy potrafi wykonać polecenia i kończyć rozpoczęte prace, w jakim stopniu interesuje się czytaniem, pisaniem
i liczeniem.

Jak rodzic sam może poznać, czy dziecko jest gotowe
do rozpoczęcia nauki w szkole?

Przed podjęciem decyzji warto obserwować, jak zachowuje się dziecko w różnych sytuacjach życiowych – w przedszkolu i w domu. Słuchać, jak mówi, przyglądać się, jakie czyni postępy, czy potrafi pogodzić się z porażką. Dopiero całościowe spojrzenie na dziecko pomaga rodzicowi odpowiedzieć na pytanie, na ile chętnie jego sześciolatek będzie się uczyć, uważać podczas zajęć, zgodnie bawić się z innymi dziećmi, a także, czy samodzielnie ubierze się lub sprawnie schowa przybory do tornistra...

 

Twój sześciolatek powinien iść do I klasy, jeśli:

potrafi samodzielnie się ubierać, jeść, korzystać z łazienki,

jest ciekawy świata, zadaje pytania, słucha odpowiedzi,

z uwagą obserwuje różne zdarzenia, potrafi się skupiać na tym, co robi,

zna pory roku, związane z nimi  zjawiska przyrody,

rozróżnia dni tygodnia,

rozumie takie określenia, jak np. nad, pod, za, obok,

pamięta wierszyki i piosenki,

ma pomysły na zabawę, umie się bawić w dziecięce gry, zna ich reguły,

interesuje się książkami czy liczeniem.

 

Przedszkole a Szkoła

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne nie musi znać liter, czytać i sprawnie liczyć.

Umiejętności tych będzie uczyło się w szkole. Sześciolatek w przedszkolu kontynuuje przygotowanie do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej, sześciolatek w szkole już uczy się czytać, pisać i przeprowadzać proste działania matematyczne. Najważniejsze umiejętności z tych obszarów przedstawia poniższa tabela:

Sześciolatek w przedszkolu:

Sześciolatek w I klasie

•Bawi się z innymi dziećmi, zdobywa doświadczenia  
w kontaktach z innymi, rozwijając się społecznie
i emocjonalnie

•Rysuje, maluje, wycina, lepi z plasteliny, rysuje szlaczki, rozwijając sprawność manualną

•Układa puzzle, domina. Uczy się rymowanek i wyliczanek, rozwijając pamięć i spostrzegawczość

•Słucha opowiadań, baśni, wierszy, ucząc się koncentrować uwagę

•Zdobywa doświadczenia, np. układając klocki po swojej prawej i lewej stronie, po prawej i lewej stronie misia, po prawej i lewej stronie kartki, ucząc się w ten sposób

orientacji w przestrzeni

•Zdobywa doświadczenia, np. układając klocki według koloru, wielkości lub kształtu, uczy się grupować obiekty według danej cechy

•Uczy się przeliczać przedmioty. Uczy się dodawać
i odejmować na przedmiotach i na palcach

•Uczy się mierzyć długość, np. krokami, stopami

•Współpracuje z innymi dziećmi i nauczycielem przy rozwiązywaniu stawianych przed nim zadań

•Uczy się pisać litery. Uczy się pisać cyfry

•Uczy się składać z liter sylaby, a z sylab wyrazy. Uczy się posługiwać cyframi i znakami działań matematycznych. Uczy się wyszukiwać informacje i korzystać z nich

•Rozwija umiejętność koncentrowania uwagi i skupiania się na określonym zadaniu

•Uczy się czytać i pisać wyrazy i zdania (od lewej strony do prawej i od góry do dołu). Uczy się odczytywać i zapisywać działania matematyczne

•Uczy się rozróżniać i nazywać figury geometryczne (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt)

•Uczy się działań na liczbach (dodawanie i odejmowanie)

•Uczy się mierzyć długość, posługując się linijką

 

Czego i jak uczą się dzieci w pierwszej klasie

Zgodnie z podstawą programową dziecko w pierwszej klasie będzie uczyło się:

 

 

Edukacja polonistyczna

• wszystkich liter alfabetu

• czytania i rozumienia prostych krótkich tekstów

• pisania prostych, krótkich zdań

• co to jest wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie

• wypowiadania się

• wierszyków, piosenek itp.

 

 

 

Edukacja matematyczna

• określania kierunków i dostrzegania symetrii

• liczenia (także wspak) do 20 oraz zapisywania liczby cyframi do 10

• sprawnego dodawania i odejmowania do 10 oraz zapisywania tych działań

• rozwiązywania prostych zadań z treścią

• dokonywania pomiarów długości, ciężaru, objętości

• określania czasu i korzystania z kalendarza

• dokonywania prostych obliczeń pieniężnych

 

 

 

Edukacja artystyczna

• wyrażania swoich emocji w różnorodnych formach plastycznych

• wykonywania prostych ilustracji do usłyszanego opowiadania, bajki

• wykonywania prostych rekwizytów do małych form teatralnych

• śpiewania

•odtwarzania prostych dźwięków na instrumentach muzycznych

Język obcy i zajęcia komputerowe

• reagowania na proste polecenia w obcym języku

• nazywania obiektów w najbliższym otoczeniu

• posługiwania się komputerem

 

Edukacja przyrodnicza

• prowadzenia prostych obserwacji w naturalnym środowisku

• zakładania prostych hodowli

• dokumentowania prowadzonych obserwacji

 

Gdzie znajdziesz ważne informacje i pomoc?

 • Zawsze w przedszkolu, do którego uczęszcza Twoje dziecko.
 • Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (PP-P) to instytucje, które udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pracują w nich specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi), którzy potrafią diagnozować poziom rozwoju dziecka, określić jego potrzeby i możliwości. Służą dzieciom z trudnościami w uczeniu się, z niepokojącymi zachowaniami, ale też dzieciom uzdolnionym. Specjaliści udzielają wskazówek nauczycielom, rodzicom jak pracować z dzieckiem. Prowadzone są tam też różnorodne zajęcia. Poradnie współpracują z przedszkolami i szkołami. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne. Ważne: poradnia udziela pomocy dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i innych placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. Czyli jeżeli potrzebujesz pomocy specjalisty z poradni, to musisz znaleźć tę, która działa w Twojej najbliższej okolicy. Listę poradni znajdziesz na stronie www.ore.edu.pl w zakładce Sześciolatek w szkole - przydatne linki.
 • Ośrodki Wczesnej Interwencji (OWI) to instytucje, które udzielają pomocy dzieciom
  w wieku 0-7 lat oraz ich rodzinom. Znajdą tu pomoc dzieci z trudnościami w rozwoju. Specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, lekarze, terapeuci) przeprowadzają kompleksową diagnozę rozwoju dziecka, a potem zapewniają stałą, wielospecjalistyczną opiekę konsultacyjną dla rodzin, indywidualną terapię, zajęcia
  w grupach. Udzielają też porad wychowawczych i psychologicznych rodzicom. Świadczenia udzielane są bezpłatnie. Listę Ośrodków Wczesnej Interwencji znajdziesz na stronie www.damy-rade.org
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) instytucje w systemie pomocy społecznej. To miejsca, w których możesz uzyskać pomoc społeczną w sytuacji kryzysowej. Działają
  w każdej gminie.
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) to instytucje, które pomagają osobom
  i rodzinom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Pomagają też rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym, pomagają w usamodzielnieniu się wychowankom domów dziecka. Pomoc tu znajdują też osoby niepełnosprawne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znaleźć powinieneś w swoim mieście powiatowym.

Więcej informacji na temat instytucji niosących pomoc dzieciom i rodzinom można znaleźć na stronach:

http://www.ore.edu.pl

http://www.men.gov.pl

http://www.brpd.gov.pl

 • e-biblioteka

 • e-dziennik

 • Kontakt

  Goszczyn, ul. Armii Krajowej 2

  48 6632230, 606290055, 
  psp[małpa]goszczyn.edu.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.