Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności

w Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005roku w sprawie zasad   wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58/2005 poz. 504 z pózn. zm )

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zgodnie z załącznikiem nr do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, oraz opłatę skarbową.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.
 4. Opłatę należy wnieść na Konto Rady Rodziców przy PSP w Goszczynie (BS w Piasecznie) Nr 44 8002 0004 0049 7871 2004 0001 .
 1. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.
 2. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej lub motorowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 1) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
 3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).
 4. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.
 5. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa - zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.
 4. Opłatę należy wnieść na Konto Rady Rodziców przy PSP w Goszczynie (BS w Piasecznie) Nr 44 8002 0004 0049 7871 2004 0001
 5. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.

III. Sposób załatwienia.

 1. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.
 2. Duplikat zawiera:
 • na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”,
 • dane zgodnie z dokumentacją pedagogiczną,
 • nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
 • datę wystawienia duplikatu,
 • podpis dyrektora szkoły,
 • pieczęć urzędową.
 1. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie.
 2. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo szkoła nie posiada stosownej dokumentacji, odmawia się pisemnie wydania duplikatu.
 3. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
 4. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.
 5. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

IV. Opłaty

Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa szkolnego wnosi się:

 • na konto bankowe Rady Rodziców przy PSP w Goszczynie
 • nr konta Bank Spółdzielczy w Piasecznie, filia w Goszczynie - 44 8002 0004 0049 7871 2004 0001
 • w tytule należy podać imię, nazwisko oraz napisać za co wnosi się opłatę (legitymacja lub świadectwo).
 • e-biblioteka

 • e-dziennik

 • Kontakt

  Goszczyn, ul. Armii Krajowej 2

  48 6632230, 606290055, 
  psp[małpa]goszczyn.edu.pl

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.